Beskrivning av vallfärds riterna

Vad är vallfärden?
Meningen med vallfärden
Vilken belöning förväntar de som utför vallfärd med god avsikt och på rätt sätt?
Vissa platser som är av betydelse vid vallfärden
När skall man göra vallfärden?
Hur utför man vallfärden?
Kort beskrivning av Umrah
Kort beskrivning av Hajj riterna dag för dag
Väsentliga moment i vallfärden
Saker som är förbjudet för pilgrimer
Vallfärds dagarna är muslimernas största högtid
En bok som rekommenderas

Vad är vallfärden?

Vallfärden är en av de fem milstolparna i islam. Vallfärden i islam betyder resan till den heliga moskén som ligger i staden Mecka i Saudiarabien och att upprätta vissa riter under tiden.
Den muslim som har råd och god hälsa bör göra denna resa minst en gång i livet.
Det finns två former av vallfärd; den stora (Hajj) och den mindre (Umrah).
Det uppskattas att cirka 2.5 miljoner pilgrimer kommer till Mecka varje år i Hajj säsongen.

Meningen med vallfärden
 • Komma närmare Gud och bli starkare i tron under denna period av intensiv andlig träning
 • Få starkare medkänsla gentemot andra människor
 • Bekämpa sin girighet och bli mer givmild
 • Träna på att leva enkelt och spartanskt under vallfärdens period.
 • Träna på att behärska sina aggressioner
 • Träna på att avstå sina sexuella behov tillfälligt
 • Träna att hålla sig lugn, ödmjuk och vänlig mot andra trotts resans svårigheter, trängsel under vissa ritualer och övriga påfrestningar.
 • Träna på att inte prata mycket i onödan
 • En stark manifestation av jämställdhet, då alla måste ha på sig två vita enkla plagg och stå bredvid varandra oavsett ras, social klass eller språk. Samtidigt en träning på att rensa sin egen själ från eventuella rasistiska tanker och känslor
 • Muslimska samfundet världen runt känner sig mer enade och kraftfull
 • De enorma människoskarorna som närvarar under Hajj ceremonierna påminner oss ständigt om Domedagen

…………. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister. Gud vet det goda ni gör.
För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan. Och frukta Gud, ni som har förstånd! Om ni [under vallfärden] önskar med er Herres nåd uppnå något fördel, kan ni inte klandras för detta.
Och när ni skyndar fram Arafat i den stora strömmen [av pilgrimer], åkalla Gud [då ni gör helt] på den helgade platsen och minns hur Han gav er vägledning, då ni hade gått vilse. Gå därefter vidare med människorströmmen (människoströmmen?) och de (be) om Guds förlåtelse för era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
Och när ni har fullgjort de [föreskrivna] riterna, minns då Gud liksom ni minns era fäder, ja minns Honom med djupare, innerligare.
Det finns människor som ber: ”Herre! Ge oss det goda i detta liv!” Och de skall inte ha någon del i det eviga livets goda. Och det finns de som ber: ”Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plågor!” De skall få sin del [av det eviga livets goda] efter vad de har förtjänat med sina handlingar. Gud är snar att kalla till räkenskap.
Och prisa Gud under de [tre] fastställda dagarna; men den som beger sig iväg efter två dagar begår ingen synd och om någon stannar längre begår han [heller] ingen synd, om han fruktar [Gud i allt]. – Ja, frukta Gud [ni alla] och var förvissade om att ni skall samlas åter till Honom. Koranen 2:197-203

Vilken belöning förväntar de som utför vallfärd med god avsikt och på rätt sätt?

”Den som utför Vallfärden till Makkah för Allahs skull och under tiden inte har sexuellt umgänge alls, inte gör några överträdelser eller baktalar någon och inte bråkar, den återvänder liksom en nyfödd.” En berättelse från profeten (må Guds fred och välsignelse vara med honom) Bukhari samt Muslims hadith samlingar

Vissa platser som är av betydelse vid vallfärden

1- Káaba, den fridlysta moskén eller Helgedomen i Bakkah (Mecka) är olika namn på samma plats. Denna helgedom i Mecka har speciell betydelse för muslimerna eftersom den innehåller Káaba som är det första huset på jorden som byggdes med avsikt att enbart användas för Gudsdyrkan och inte någon annan.

Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen. Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in där (ÄR?) i trygghet (FINNER TRYGGHET?) (FÅR TRYGGHET?) ? Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse. Koranen 3:96-97

Det första Hus, som grundlagts för mänskligheten, ät det i Bakkah (dvs. i Makkah), välsignelse och vägledning för alla folk. I det finns uppenbara tecken, Abrahams plats, och den som inträder där är trygg. Och vallfärden till Huset är en plikt för människor som har möjligheten, och den som inte tror på det, skall veta att Allah är oberoende av alla skapade varelser. Koranen 3:96-97
Anledningen att denna Helgedom kallas Káaba är att när den renoverades av Abraham och hans son Ismail (må Guds fred vara med dem) så byggde de det som en kubformad byggnad.

Och när Abraham och Ismael lade grunden till Helgedomen [bad de:] ”Herre Tag emot våra [möda]! Du är den som hör allt, vet allt.” Koranen 2:127

Vid ett av den svart klädda Helgedomens hörn finns den svarta stenen och det sägs att den alltid hört till Helgedomen och den har funnits där sedan Abrahams tid.
Enligt legenden hade den kommit från paradiset som en gåva från Gud för att trösta Adam för exilen ur paradiset. Under vallfärden anses det vara en god gärning att röra eller pussa den här stenen, kan man inte komma i närheten av den så får man vinka till den vid varje varv.

2- As-Safa och Al-Marwah är namn på de två bergen som Hagar (Ismaels mor) klättrade på flera gångar när hon sökte vatten då hennes make Abraham fick lämna henne och hennes son Ismail just där. De ligger mycket nära Káaba.

As-Safa och Al-Marwah hör till Guds symboler. Den som beger sig till Helgedomen för den större eller den mindre vallfärden och då vill vandra fram och tillbaka mellan dem gör därför ingenting klandervärt. Och den som av fri vilja gör en god handling utöver vad plikten bjuder [skall finna att] Gud, som har kunskap om allt, erkänner [tjänares] förtjänster. Koranen 2:158

3- Miná ligger några kilometer utanför den fridlysta arean som icke muslimer inte får tillträda, Profeten Abraham (må Guds frid vare över honom) blev prövad av Gud som bad honom att offra sitt barn Ismael, det skulle ske just i Miná. Som ni kan läsa här nedan så vill Gud att muslimer skulle minnas det för Abraham (må Guds frid vare över honom) och hans son Ismael, och att de skall utföra deras offerdjur på denna plats den 10: e av Dhulhijjah (vallfärdsmånaden).

Och då [sonen] hade blivet gammal nog att[arbeta tillsammans med sin fadern och] delta I hans strävanden, sade [denna]: ” Min käre son! Jag har sett I drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?”
[Ismael] svarade: ” Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt].” Koranen 37:102
Men så fort de både hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: ”Abraham [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick I drömmen!” Så belönar Vi de som gör det goda och det rätta; detta var klart och tydligt en prövning. Som lösen för [sonen] tog vi emot ett präktigt offerdjur; och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten [som ber:] ”Fred och välsignelse över Abraham Koranen 37:103-109

4- Arafat: Profeten Mohammed (må Guds frid vare över honom) sade: ”Vallfärden är Arafat” vilket han menade att om man inte vistas på Arafat området så har man inte utför vallfärden, medan man kan hoppa över andra ställen om man offra djur för visa positioner och/eller fasta för andra platser.

5- Muzdelifeh är ett ställe som ligger mellan Arafat och Miná, när pilgrimer hade haft en hård på Arafat så är det jätte bra med en aning vilopaus för att kunna fortsätta den kommande dagen.

6- Zamzam vattnet har många av oss hört talas om, men vad vet vi om det?

Herre! Jag har låtit några av de mina bosätta sig I en dal, som inte är lämpad för jordbruk, nära Ditt heliga hus, Herre, och där skall de förrätta regelbunden bön. Låt människornas hjärtan fyllas av tillgivenhet för de [och av längtan att besöka dem] så att de kan få [hjälp av dem till] sin försörjning och därför känna tacksamhet [mot Dig]. Koranen 14:37

Så när Abraham (må Guds frid vare över honom) lämnade sin fru Hajar där med sin som Ismael så började Hajar bli orolig för sig själv och sitt barn så började hon gå fram och tillbaka mellan As-Safa och Al-Marwah för att hitta föda för sitt barn, totalt gick hon sju gånger men avslutning där hon började.
När non kom tillbaks till sonen såg hon att det rann vatten ut från marken som är öken, och blev hon direkt rädd att vattnet skulle ta slut så sade hon till vattnet Zimmi Zimmi vilket betyder gå samman och där kommer namnet ifrån.
Profeten Mouhammed (må Guds frid vare över honom) sade att när Ismael satt så kom en ängel och slog marken med sin vinge och då börja det strömma.

När skall man göra vallfärden?

Stora vallfärden (Hajj) har bestämd tid vilket är dagarna 8-13 i Dhulhijjah månaden (den tolfte månaden i den muslimska kalendern). Däremot kan den mindre vallfärden (Umrah) göras när som helst under resten av året.

Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Koranen 2:197

Hur utför man vallfärden?

Vallfärden kan utföras på tre olika sätt:
a. Pilgrimen bestämmer sig att göra endast den större vallfärden (Hajj).
b. Pilgrimen bestämmer sig att göra den större (Hajj) och den mindre vallfärden tillsammans, och då kan man inte ta av sig vallfärdsdräkten förrän man är klar med både den större och den mindre vallfärden.
c. Pilgrimen bestämmer sig för att göra både vallfärds sätt, på det så kallade njutnings sätt. Man börjar med den mindre vallfärden (Umrah) och efteråt får man byta till vanliga kläder fram till den 8: e i vallfärdsmånaden, då är det dags att utföra den större vallfärden (Hajj) och byta tillbaka till vallfärdsdräkten för att ge sig av till Minna för att sova natten där innan man skall ge sig vidare till Arafat.

Kort beskrivning av Umrah

”Umrah” Den lilla vallfärden och består av fyra steg:
Man kan utföra Umrah när som helst. Själva Umrah ceremonin tar mellan en till fyra timmar, det beror på hur mycket människor som befinner sig där. De fyra detaljerna är:

 1. Vallfärdsdräkten
 2. Sju varv runt Helgedomen
 3. Totalt sju vandringar mellan As-Safa och Al-Marwah
 4. Raka hela huvudet eller klippa en del av håret för mannen. Kvinnan klipper av en liten bit.


Kort beskrivning av Hajj riterna dag för dag

 

Dag 8: Denna dag kallas för Yawm at-Tarwija vilket betyder [Dagen man släcker törsten] och den fick det namnet då pilgrimer hade rest lång väg så att det vattnet man hade var nästan slut så det man fick göra när man kom till Helgedomen var att dricka Zamzam vatten.
 • Man ska vandra sju varav runtom Helgedomen.
 • Man får utföra två (enheter) bön bakom Abrahams plats.
 • Man ska dricka Zamzam vatten.
 • Man ska vandra totalt sju gånger fram och tillbacka mellan As-Safa och Al-Marwah.
 • Man får gå Miná men det går bra att åka dit för att övernatta där.
Dag 9: Denna dag kallas för Yawm Arafa [Arafat dagen]
 • Denna dag skall man tillbringa på Arafat område fram tills solnedgång, man får passa på att utföra många bör där man frågar Allah om förlåtelse.
 • Efter solnedgång får man skynda sig till Muzdalifa, där skall man slå ihop både kvälls bönen.
 • Här skall man övernatta.
Dag 10: Denna dag kallas för Yawm an-Nahr [offerdagen]
 • Tidigt på morgonen skall man göra morgonbönen på Muzdalifa.
 • Man skall samla 49 eller 70 småstenar, det går bra att ta de små stenarna på väg till Miná
 • Sen är det bara att gå vidare till Miná för att kasta sju stenar i Jamrat al-Aqaba. Stenarna skall kastas en och en samtidigt som säger Alahu Akbar efter var och en.
 • Nu är det dags att offra sitt offer, medan man slaktar sitt djur skall man säga [I Allahs Namn, Allah Är Störst, Oh Allah det är från dig och för Dig, Oh Allah acceptera det från min] man skall äta av sitt eget djur och ge de fattiga.
 • När man är klar med det så får man gå eller åka till Helgedomen för att gå sju varv runt Kabba, sen får man vandra totalt sju gånger mellan As-Safa och Al-Marwah, sen får man klippa eller raka av sitt hår [för kvinnorna så räcker det att klippa cirka 1 cm från horspetsen, till slut får man utföra två (enheter) bön.
Dagarna 11-13 De dagarna kallas för Ayam al-Tashreeq
 • Man stannar i Miná två eller tre dagar, varje dag skall man kasta 21 stenar delade till tre olika platser, sju på varje plats före och solnedgång.
 • På denna dag brukar Helgedomen täckas på nytt tyg.

Väsentliga moment i vallfärden

Följande fem moment är väsentliga för att den store vallfärds varianten (Hajj) skall vara lyckat och accepteras av Gud:

1. Man skall ta på sig så kallade vallfärdsdräkten med avsikt för den stora eller den mindre vallfärden och börja recitera ”” Talbiya ””.
2. De viktigaste stegen i den stora vallfärden är att närvara vid Arafat.
3. Att gå runt motsols sju varv runtom Helgedomen den 10: e av vallfärdsmånaden (Dhullhijjah)
4. Att vandra fram och tillbaka mellan As-Safa och Al-Marwah sju gånger, vilket påminner oss muslimer om hur Hagar (Ismaels mor sökte vatten då Abraham fick lämna de just där).
5. Att klippa eller raka håret

Det finns i alla fall lite skillnad mellan olika juridiska skolor. Men i vilket fall som helst är alla skolorna eniga om att moment 2 och 3 är nödvändiga för att förklara Hajjan som giltig. Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden.

De skall komma till dig till fots och ridande på alla slags av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla hål och från avlägsna trakter för att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under de [av alla] kända dagarna uttala Guds namn över de djur ur boskapshjordarna som Han skänker dem [för att offras]; ät något av köttet från dessa [djur] och ge också den olycklige som lider nöd att äta! Koranen 22:27-28


Saker som är förbjudet för pilgrimer

1. Att parfymera sig.
2. Att ha sexuell umgänge med sin fru.
3. Att klippa sina naglar
4. Att klippa sig eller ta bort hår.
5. Att klä på sig sydda kläder [gäller endast för män] eller att ha handskar
6. Att utföra äktenskaps kontrakt
7. Att ha skydd eller huvudbonad som täcker hela ansiktet för de kvinnor som brukar ha det.
8. Att täcka skallen med en mössa eller tocket med undantag för paraply (Gäller endast män).
9. Att jaga

Däremot är det tillåtet att byta vallfärdsdräkten till renare, och att göra sig ren med en dusch och att använda tvål och schampo så länge man använder oparfymerade produkter. Av förekommande skäl kan man döda skadliga djur och insekter.


Vallfärds dagarna är muslimernas största högtid

Den 10: e i Dhulhijjah (12:e månaden i muslimska kalendern) är muslimernas viktigaste högtid och kallas Id al-Adtha på arabiska. Ordet adtha betyder att offra ett djur för Guds skull. Anledningen bakom benämningen är att pilgrimer offrar var sitt får. Det gör också de flesta muslimerna världen runt. Denna högtid varar i fyra dagar (dvs. från 10-13 i Dhulhijjah). Muslimerna ger uttryck för sin glädje och firar på många olika sätt.

En bok som rekommenderas

”Vallfärds guide i Makkah (Hajj och Umra) av Ibrahim Abdullah, ISBN 91-973078-0-7

Print Friendly, PDF & Email