Tre principer för Allahs namn och attribut

av sh. Amin Shanqiti I Guds namn Prisad vare Allah världarnas Herre och må frid och välsignelser vara över vår profet Muhammed och över hans familj och följeslagare och de som följer dem med uppriktighet till den yttersta dagen. Vid detta tillfälle är det vår önskan att klargöra för er Salafs 1 troslära och den väg som är säker att gå då man hanterar de verser som berör Guds den upphöjdes attribut. Till att börja med bör man förstå och känna till att mycket diskussion om, och ett omfattande undersökande och djupt grävande i verserna som berör Guds attribut var ogillat [Makruh] av as-Salaf. På samma sätt bör man veta att ett studerande av verserna styrs av tre grundläggande och oumbärliga principer som alla indikeras i den heliga Koranen. Den som följer dessa principer helt och hållet har sannerligen anammat det som är korrekt och hållet fast vid den troslära som förmedlats av profeten – över honom vare frid – och som  as-Salaf us-Salih tog till sig. Å andra sidan, den som kommer till korta i någon av dessa tre grundläggande principer har frångått den korrekta vägen. Var och en av dessa principer är rotade i Koranen och de är följande:
  1. Tanzih Allâh – att förstå, känna till och hålla fast sanningen om att Allah den upphöjde är fri från förmänskligande (antropomorfism) och olik allting som skapats. Grunden för denna princip är:
 ”Ingenting är som Han” [Koranen, ash-Shûrâ 42:11]
Och ingenting har funnits som kunde liknas vid Honom. [Koranen, al-Ikhlâs 114:4]
”Och gör inte Gud till föremål för jämförelser!” [Koranen, an-Nahl 16:72]
  1. Îmân [En sund och säker tro, fri från tvivel, på] vad Gud den upphöjde tillskriver sig Själv och namnger sig Själv, på grundval av att ingen kan namnge eller beskriva Gud den upphöjde bättre än Han själv.
Bevisen för denna princip är:
”Säg: Är det ni eller Gud som vet bäst?” [Koranen, al-Baqarah 2:140]
  1. Îmân [En sund och säker tro, fri från tvivel, på] det som profeten – över honom vare frid – beskriver Gud den upphöjde med, på grundval av att näst efter Gud inte finns någon mer kunnig om Gud än Guds profet – över honom vare frid – och om vars nivå Gud talade om.
Grunden för denna princip är:
”Och han talar inte av egen drift – nej, det är uppenbarelsens ord.” [Koranen, an-Nadjm 53:3-4]
Och Gud den högste vet bäst Källa: The Creed of the Salaf Us Salih: An Insight From the Qur’anic Interpreter {Mufasir} Sheikh Amin Shinqiti [r] www 22/1-07 Ahl ul-Hadith/Shauqani.wordpress. http://shaukani.wordpress.com/2006/06/20/the-creed-of-the-salaf-us-salih-sheikh-amin-shinqiti-r/ Fotnot: [1] Salaf us-Sâlih, dvs de rättfärdiga föregångsmännen. Termen betecknar de tre första generationerna av muslimer. Om dessa tre generationer har profeten -över honom vare frid bland annat sagt: ”Det bästa folket är min generation, därefter de som efterträder dem och därefter de som efterträder dem.” (al-Bukhârî, Muslem, Abu Dâwûd och at-Tirmidhî) och därför är dessa generationer – deras sätt att tro, praktisera och leva – förebilder för muslimerna än idag.
Print Friendly, PDF & Email